Carson a bheirinn tabhartas?
(English)

Tha am Faclair Beag gu tur saor an-asgaidh agus mairidh e mar sin.  Ge-tà, s e obair mhòr a bh’ ann, digiteachadh faclair Dwelly, a chur air an lìon, dealbhadh na làraich dhan dà fhaclair le gleusan is goireasan ùra, leithid Faclair nan Gnàthasan-cainnte.  Agus a bharrachd air sin bidh sinn a sìor-obair air susbaint ùr.

Chan eil sinn a’ faighinn maoineachadh o na buidhnean mòra agus cumaidh sinn a’ dol e le tabhartasan agus leis an airgead is tìde againn fhìn. Ma bhios tu a cur an Fhaclair Bhig agus Dwelly-d gu feum gu tric s ma tha thu sa bheachd gur e rud math a th’ ann, nach cuir thu beagan taic dhuinn?  Tha sinn a’ cosg £1200 gach bliadhna a-nis dìreach air òstaireachd (hosting).  Gun luaidh air na chosgas sinn air briosgaidean is cofaidh.

Cha leig thu a leas suim mhòr a chur thugainn ach ma chuireas 100 neach £1 thugainn gach mìos, nì sinn a’ chùis a cheart cho math!Cha do chùm sinn iomairt tabhartasan rè Corona leis cho dona 's a bha rudan do mhòran ach ma tha sibh dèidheil air an Fhaclair Bheag agus nam biodh not no dhà againn dhuinn am bliadhna, bhitheamaid fada nur comain, oir cha dàinig fiù an dàrna leth dhen t-suim sin a-steach ann an tabhartasan:Tha dà
dhòigh ann:

’S e guga-d an dòigh as fhasa, criopto-airgead ùr na  Gàidheal... chan e, dìreach a’ tarraing asad!

S e PayPal an dòigh as fhasa airson sin a dhèanamh agus cha leig thu leas ach briogadh air a phutan a leanas (bidh e fada gun luchdadh uaireannan ach nì briogadh am broinn na ceàrnaige a chùis cuideachd). Innsidh PayPal dhut air an ath-dhuilleag na tha agad ri dhèanamh.

Air neo, mur eil thu cofhurtail leis a-sin, s urrainn dhut tar-chur banca dhan chunntas aig iGàidhlig (Carthannas (SCIO) clàraichte SC045374) a chur air chois:

iGAIDHLIG
Àireamh a’ chunntais: 65758313
Còd-seòrsachaidh: 089299
The Co-operative Bank

Tha sinn fada fada ’nur comain a chàirdean!!

Why Should I Donate?

Am Faclair Beag is totally free and will remain so.  Creating it was a lot of work though; putting it onto the web as a searchable dictionary; building the new dictionary framework, with added features and integrating new terminology resources such as Faclair nan Gnàthasan-cainnte.  And then there's ongoing work of adding new content for AFB.

We continue to make do without funding from any of the big agencies, relying on donations and our own time and money.  If you use AFB and Dwelly-d a lot and think it's a good thing, why not support it?  Just the hosting costs are about £1200 a year these days, that is before biscuits and coffee.

You don’t have to give a lot to make a difference - if we managed to find 100 people each giving £1 a month, we’d be home and dry!We didn’t run any funding drives during Corona as things were hard for many people but if you have a bit spare this year, we’d be much obliged, as we’re not even half way there yet and it’s already the end of November:There are two ways of supporting the dictionary:

Sending e-Guga, the new Gaelic crypto ... just kidding. The easiest way of donating is by PayPal. Just click on the link below (sometimes the button takes a long time to load but anywhere in the box will work). PayPal will then explain to you what you need to do on the next page.

Or, if you're not entirely happy doing that, you can do a bank transfer directly to the iGàidhlig (Registered charity (SCIO) SC045374)) bank account using the following details:

iGAIDHLIG
Account Number: 65758313
Sort Code: 089299
The Co-operative Bank

Mòran taing, a charaid!